Sancties en klachten


In dit document kunt u terug lezen hoe de klachtenafhandeling verloopt bij Vortax stichting. Door het opstellen van dit regelement is het voor iedere betrokkene duidelijk wat er zal gebeuren bij het schenden van de gemaakte (gedrags)regels. Dit reglement treedt in werking op 01-01-2021.


1. Toepasselijkheid

- Het regelement is van kracht voor alle leden van de Vortax stichting.
- Het regelement treedt in werking bij schending van de opgestelde gedragsregels van de Vortax stichting.

2. Klachten en behandeling

2.1 Vortax neemt klachten in behandeling die aantoonbaar de opgestelde gedragsregels schenden. De klachten moeten gaan over de rechtsverhouding tussen Vortax en de aangesloten taxateurs.
2.2 Vortax behandelt geen klachten die tussen een taxateur gaan en zijn opdrachtgevers. Dit geldt voor iedere vorm van klachten.

3. Indienen van de klacht

3.1 Klachten dienen schriftelijk of via de mail ingediend te worden bij de Vortax stichting. De adresgegevens en het mailadres zijn terug te vinden op de website van Vortax.
3.2 Vortax is ten alle tijden in staat om een eigen onderzoek in te stellen en indien nodig hiervoor een onafhankelijke partij van buiten de stichting in te schakelen.
3.3 De klachten kunnen ingediend worden door iedere betrokken partij die van mening is dat de opgestelde gedragscode wordt geschonden.
3.4 Wij behandelen alleen gegronde klachten met specifieke bewijslat.
3.5 Na het ontvangen van de klacht zullen wij dit schriftelijk of via de mail de ontvangst van de klacht bevestigen.
3.6 Indien een klacht niet voldoende bewijslast bevat, mag het bestuur er voor kiezen om de klacht niet te behandelen. Hierover zal het bestuur degene die de klacht indient schriftelijk op de hoogte brengen. Het bestuur is hierbij niet verplicht om zich te verdedigen en de afwijzing te onderbouwen.
3.7 De beklager heeft geen recht om tegen de afwijzing in beroep te gaan.

4. Afhandeling klacht

4.1 De klacht zal altijd door het bestuur van Vortax behandeld en afgehandeld worden. Uitspraak zal geen onderbouwing verschuldigd zijn aan degene die de klacht heeft ingediend.
4.2 De ingediende klacht zal tijdens de vergadering van het bestuur besproken worden.
4.3 Voordat er sancties volgen mag de aangeklaagde zich nog verdedigen tijdens de klachtprocedure.
4.4 Als een expert niet meer aan de voorwaarden van Vortax voldoet, zal de stichting hem de tijd geven om toch binnen een termijn aan de voorwaarden te voldoen.
4.5 Als de expert binnen dat termijn niet voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen er sancties of andere maatregelen opgelegd worden door de Vortax stichting.
4.6 De opgelegde sanctie of maatregel staat vast en hiertegen kan de expert niet in beroep gaan.
4.7 Alle klachten worden binnen 12 weken behandeld.