Gedragscode

Gedragscode


1. Algemeen

De gedragscode is van kracht voor alle ingeschreven bedrijven van de Vortax stichting. Zij worden door de opdrachtgever ingehuurd om de schade aan een voertuig vast te leggen en deze middels een documentatie die ze verkrijgen tot een rapportage te brengen. De rapportage wordt vervolgens aan de opdrachtgever overhandigd. Hierbij wordt de waardebehoud van het voertuig gewaarborgd.

Bij een BPM taxatie gaat het vaak om de belangen van de opdrachtgever. Deze wil het liefst zo weinig mogelijk BPM betalen over de aangeschafte voertuig. Het is voor de taxateur belangrijs om in deze situatie als adviseur en als expert op te treden. De opdrachtgever en de belastingdienst moeten er op kunnen vertrouwen dat de opgemaakte taxatierapport een kloppend schadeonderzoek en berekening is. Die objectief is opgesteld door de expert. In de gedragscode staat beschreven hoe de expert die aangesloten is bij de Vortax stichting te werk gaat. Zijn betrouwbaarheid, professionaliteit, kennis, schriftelijke en mondelinge communicatie vallen binnen de gedragscode.


2. Belanghebbenden

Bij het uitoefenen van hun werk komen de experts in contact met verschillende personen, overheden, bedrijven. Denk hierbij aan:

• Particuliere opdrachtgevers
• Autohandelaren
• Merk dealers


3.1 Betrouwbaarheid

Wat in een taxatierapport staat moet altijd kloppen en de verschillende partijen die er bij betrokken zijn moeten op die informatie kunnen vertrouwen. De expert neemt daarbij ook zijn rol in waarbij hij met respect met de opdrachtgever en de andere betrokken partijen mee omgaat. Hiervoor heeft Vortax een aantal regels opgesteld:

a) Gegevens van betrokken partijen bewaren en beveiligen zodat het voldoet aan de Wet gegevensbescherming.
b) Het is voor de expert verboden om onjuiste informatie te delen met de betrokken partijen.
c) Het is voor de expert verboden om opdrachten voor opdrachtgevers uit te voeren die buiten zijn/haar expertise en kennis is.


3.2 Professionaliteit


a) De expert moeten al hun werkzaamheden professioneel uitvoeren. Deze moeten ook voldoen aan de opgestelde eisen die van kracht zijn bij de toelating van de Vortax stichting.
b) Het voeren van een professionele administratie is voor de stichting Vortax en al haar leden een eis.
c) Als een expert bepaalde kennis niet in huis heeft dan mag hij beroep doen op expertise van buitenaf. Dit moet wel altijd eerst kortgesloten met de opdrachtgever en eventuele andere betrokken partijen. De expertise verstrekker van buitenaf zal zich ook aan de opgestelde gedragscode moeten houden. Het is aan de expert om dit na te streven en te communiceren met de ingehuurde expert.


3.3 Helderheid, communicatie en efficiency

Voor de opdrachtgever en de ander betrokken partijen moet het taxatierapport helder, duidelijk en overzichtelijk zijn zonder al te veel vragen op te roepen. Om dit te kunnen waarborgen heeft Vortax een aantal punten vastgelegd waarop het rapport wordt getoetst:

a) Wijze waarop een rapport wordt opgesteld is van te voren vastgesteld en gecommuniceerd met de opdrachtgever.
b) Termijn waarin het wordt opgeleverd. Zodat het voor de opdrachtgever duidelijk is hoe lang het duurt voordat hij het rapport ontvangt.
c) Gemaakte afspraken over de tarieven die de expert zal hanteren en wanneer deze door de opdrachtgever moeten worden voldaan.
d) De expert informeert de opdrachtgever over de procedure na de afhandeling van het schaderapport. Lees hierbij op de juiste manier indienen van het rapport bij de belastingdienst.
e) De expert zal nooit meer informatie van de opdrachtgever opvragen dan strikt noodzakelijk om het rapport op een zorgvuldige en kwalitatief hoge manier af te kunnen ronden.
f) De expert zorgt er voor dat het rapport tot een goede afronding komt waarbij duidelijk naar voren komt wat de hoogte van de schade is en wat er nog afgedragen moet worden aan de belastingdienst. Hierbij moet het taalniveau in het rapport hoog zijn zodat de opdrachtgever het goed begrijpt en dat het rapport geen vragen oproept bij het lezen ervan.


3.4 Integriteit en objectiviteit

De taxateur zal op geen enkel moment beïnvloed mogen worden door de opdrachtgever of handelen uit eigen belangen.
Om dit na te leven heeft Vortax een aantal punten opgesteld waar de experts zich aan moeten houden.

a) De experts mogen geen betalingen, steekpenningen of op een ander manier voordeel behalen die het eindresultaat kunnen beïnvloeden.
b) De experts mogen een opdracht weigeren als de opdrachtgever op een bepaalde richting de expert probeert te sturen waarbij zijn belangen worden behartigd.
c) Vortax streeft er naar om haar experts scherp te houden en bij enige fraude gerelateerde signalen het gelijk te melden aan de opdrachtgever en andere betrokken partijen.


4 Naleving en controle

De gedragscode is opgesteld op 25 januari 2021 en is geldig voor alle experts/taxateurs die aangesloten zijn bij de Vortax stichting. De gedragscode is tijdens de algemene ledenvergadering op 20 januari 2021 goedgekeurd en is daarna bindend geworden voor de leden van Votax. Steekproefsgewijs wordt er onderzocht of de leden zicht aan de gedragscode houden en deze naleven.


5. Klachtmogelijkheid

Als een opdrachtgever of een andere betrokken partij klacht heeft over de handelingen van een expert en het naleven van de gedragscode dan kan deze dit melden bij de commissie. Deze zal de klacht onafhankelijk behandelen en een uitspraak doen. Als de beklager het niet eens is met het oordeel van de commissie dan mag hij zich wenden tot een onafhankelijke instantie die de klacht zal behandelen.

De klacht mag alleen schriftelijk ingediend worden.
Het adres is: Vortax stichting Amsterdam

Onderhoud: aanpassing van de Gedragscode taxatie- en/of expertiseorganisaties

Doordat de regels waar een rapport aan moet voldoen constant veranderen zal de stichting regelmatig de gedragscode aanpassen waar nodig is. De betrokken experts zullen daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ze dit weer kunnen communiceren met de betrokken partijen en opdrachtgevers.

Juridische bijstand

Indien er sprake is van juridische bijstand dan kunnen de experts zich wenden tot een expert buiten de stichting. Hierbij zal er wel spraken zijn van de naleving van de gedragscode welke door stichting Vortax is opgesteld. De bij de stichting aangesloten expert zal zorg dragen voor de naleving van de gedragscode.